Användarvillkor för Nextgenclassroom.se

Välkommen till Nextgen Classroom, en lärplattform för dig som undervisar i språk. Här redogör vi våra användarvillkor.

Allmänt

Välkommen till nextgenclassroom.se (nedan också kallat “tjänsterna”, ”tjänsten” eller ”plattformen”) som tillhandahålls till dig (nedan också kallad ”användaren” eller ”du”) av Nextgen Classroom AB, organisationsnummer 559435-3137, med adress Västergatan 6C, 352 30, Växjö (nedan också kallat ”Nextgen”, ”vi” eller ”oss”).

Ditt användande av tjänsterna på nextgenclassroom.se (”hemsidan”) styrs av dessa användarvillkor.

Du godkänner och åtar dig att följa dessa användarvillkor genom att klicka i ”Godkänn våra användarvillkor” i samband med att du skapar ett användarkonto på hemsidan.

De personuppgifter du kan komma att uppge till oss när du skapar ett användarkonto samt använder tjänsten, eller i kommunikation med oss, behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy eller i enlighet med det biträdesavtal vi ingår med kommunen/huvudmannen angående våra tjänster.

Tjänsten riktar sig in sig till lärare som undervisar i språk inom det svenska skolväsendet, i högstadiet och gymnasiet samt på Komvux. Elever under 18 år använder tjänsten som en del i sin utbildning och enligt instruktion och inbjudan från sin skola eller lärare. Det är då läraren som bjuder in och lägger in elever i undervisningsgrupper skapade av läraren. Elever ska ha fyllt 13 år för att använda plattformen.

Vänligen notera att vi inte kan tillhandahålla tjänsterna till dig om du inte godkänner användarvillkoren.

Användarkonto

För att använda tjänsterna måste du skapa ett användarkonto och logga in på nextgenclassroom.se. Du åtar dig att iaktta dessa användarvillkor när du skapar ett användarkonto.

När du skapar ett användarkonto kommer du uppmanas att delge viss information om dig själv, till exempel vilken skola du är verksam på. Informationen kommer att användas för att tillhandahålla tjänsterna till dig. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.

För att verifiera att du är behörig att använda tjänsten ger du oss rätt att inhämta verifieringsinformation, såsom telefonnummer eller e-postadress till lämpliga personer på skolan, till exempel i skolledningen eller administrationen.

Ditt användarkonto är personligt och du får inte överlåta ditt konto till någon tredje part. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter så att obehöriga inte får åtkomst till ditt konto. Du tar också ansvar för att inte delge (uppsåtligen eller av vårdslöshet) dina inloggningsuppgifter till någon tredje part eller annars låta någon tredje part använda ditt användarkonto eller din tillgång till tjänsterna. Om du har anledning att tro att någon tredje part har fått tillgång till tjänsterna ska du omedelbart meddela oss. Vi har rätt, men inte skyldighet, att stänga av tillgången till ditt användarkonto på hemsidan om vi har anledning att tro att någon tredje part har fått otillåten tillgång till ditt användarkonto.

Att använda nextgenclassroom.se

Som användare av Nextgen Classroom kan du antingen vara lärare eller elev.

Att använda nextgenclassroom.se som lärare

Läraren skapar ett konto och kan sedan skapa undervisningsgrupper samt olika slags uppgifter. I sina undervisningsgrupper kan läraren sen tilldela olika sorters lektionsmaterial och uppgifter, som glosträning, exit ticket, samtalsövningar, AI-chatt, textinlämning etc (gemensamt kallat ”uppgift” och "uppgifter) i följande text) på plattformen. Skapade uppgifter är att anses som Användarmaterial, och disponeringen av detta regleras i ett eget avsnitt längre ner.

Varje uppgift är föremål för ett antal inställningar som läraren gör. När uppgiften är skapad kan läraren välja att ge elever tillgång till uppgiften genom att tilldela den i en undervisningsgrupp. Eleven får åtkomst genom att gå in i undervisningsgruppen och klicka på de uppgifter som läraren har tilldelat.

De uppgifter som eleven arbetar med kan läraren se, läsa och få en översikt på i vänstermenyn inne i respektive undervisningsgrupp.

Att använda nextgenclassroom.se som elev

Elever måste ha fyllt 13 år för att använda plattformen. En elev som använder nextgenclassroom.se får tillgång till uppgifter och material av sin lärare via en undervisningsgrupp. När eleven registrerar sin elevanvändare, samlas viss grundläggande information in, som namn, skola, e-postadress och eventuell profilbild. Syftet med att samla in dessa personuppgifter är för att plattformen ska erbjuda nödvändig funktionalitet, och för att läraren ska kunna se och följa elevens arbete och svar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med vår Integritetspolicy eller i enlighet med det biträdesavtal vi ingår med kommunen/huvudmannen angående våra tjänster.

Det är bara läraren i respektive undervisningsgrupp som kan se vad eleven gör i sina uppgifter. Det finns inget annat syfte för Nextgen Classroom AB med att samla in elevens personuppgifter än att läraren ska kunna följa elevens arbete.

Ansvaret för att inhämta samtycke från eleven eller elevens vårdnadshavare, i de fall det är tillämpligt, till att Nextgen Classroom AB tillhandahåller tjänsten till eleven och behandlar elevens personuppgifter ligger på skolan och skolans huvudman.

Uppladdat material samt uppförandekod

Du som lärare är ansvarig för allt användarmaterial eller annan information eller kommunikation som du laddar upp på hemsidan.

Du accepterar och garanterar att du inte kommer publicera, offentliggöra, överföra, distribuera eller ladda upp material på hemsidan och/eller till tjänsterna som:

 • är oriktigt, vilseledande, osant eller inkorrekt
 • främjar eller uppmuntrar illegal aktivitet
 • är rasistiskt eller etniskt kränkande och/eller utgör agitation mot en minoritet (så som en nationell eller etnisk grupp)
 • utgör ärekränkning, innehåller pornografi eller är på annat sätt sexuellt kränkande
 • utgör angrepp på sexuell läggning eller religion eller är diskriminerande på annat sätt, eller
 • på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt eller som gör intrång i tredje parts rättighet (inklusive men ej begränsat till upphovsrätt och varumärken).

Vidare accepterar och garanterar du att du inte kommer, och inte kommer tillåta någon tredje part att:

 • använda hemsidan och/eller tjänsterna för att överföra eller ladda upp filer eller annat innehåll som innehåller virus, trojaner, korrumperad data, skadlig programvara och andra program som kan skada datorer och annan egendom,
 • använda hemsidan och/eller tjänsterna för att förtala, trakassera, diskriminera eller hota en annan person eller på annat sätt kränka en annan persons rättigheter,
 • distribuera eller reproducera hela eller delar av hemsidan och/eller tjänsterna,
 • ändra, ta isär eller dekompilera någon del av hemsidan och/eller tjänsterna, om detta inte uttryckligen tillåts enligt tvingande lagstiftning,
 • använda programvara som läser data från hemsidan och/eller tjänsterna automatiskt,
 • använda hemsidan och/eller tjänsterna för att begära eller uppmuntra annan användare att bryta mot bestämmelserna i dessa användarvillkor,
 • missbruka hemsidan och/eller tjänsterna eller använda dessa för något otillåtet eller obehörigt ändamål (vilket inkluderar befordring av datorvirus genom hemsidan eller användande av hemsidan och/eller tjänsterna på ett sätt som kränker eller gör intrång i annans rättighet).

Tjänsterna kan tillåta dig att skicka meddelanden till andra användare. Du är ansvarig för samtliga meddelanden som du sänder vid användande av tjänsterna och du garanterar att du inte kommer skicka meddelanden i strid med dessa användarvillkor, och inte trakassera eller hota andra användare.

Om du erhåller meddelanden eller fotografier som du tror utgör en överträdelse av dessa användarvillkor, eller annars tror att hemsidan och/eller tjänsterna används för illegala ändamål eller för ändamål som inte är i enlighet med dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på info@nextgenclassroom.se

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart ta bort innehåll på hemsidan som vi, efter eget gottfinnande, bedömer inte är i enlighet med dessa användarvillkor eller policys som publicerats på hemsidan, eller som på annat sätt är skadligt för oss eller våra användare.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Hemsidan och tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag och din användning av tjänsterna är enbart ditt ansvar. Vi lämnar inte några garantier, direkta, underförstådda eller på annat sätt, rörande tillgängligheten, kvalitén, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av hemsidan eller tjänsterna.

INTERNETUPPKOPPLING OCH TEKNISK MILJÖ

Nextgenclassroom.se är en molntjänst där användaren skapar ett personligt konto. Tjänsternas tillgänglighet och funktion beror på flera olika tekniska aspekter utanför kontroll, såsom, men inte begränsat till, internetuppkoppling, serverkapacitet och SSO-login. Nextgen Classroom tar inte ansvar för att dessa externa tekniska aspekter fungerar. Du accepterar härmed att det kan förekomma situationer då tjänsterna inte kommer att vara tillgängliga för din användning, inklusive men inte begränsat till, olika typer av tekniskt underhåll och omständigheter utanför Nextgen Classrooms kontroll, för vilka Nextgen Classroom aldrig tar ansvar. Vi tar inte heller ansvar för några typer av avgifter som följer av att etablera och upprätthålla åtkomst till tjänsterna, såsom operatörsavgifter eller roamingavgifter.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH ANVÄNDARMATERIAL

Du förstår och accepterar att hemsidan och tjänsterna innehåller material tillhandahållet av oss och tredje part, och att sådant material kan innehålla immateriella rättigheter.

Du förbinder dig att respektera samtliga immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärke och firmanamn (oaktat om det registrerats eller ej) innefattat eller uppvisat på Hemsidan eller som du fått tillgång till i samband med tjänsterna. Det ovan nämnda gäller även sammanställningar av data och material på hemsidan som är att anse som en databas.

Genom att acceptera dessa allmänna villkor får du en icke-exklusiv licens att använda tjänsterna för det ändamål som finns närmare angivet under rubriken ”Att använda nextgenclassroom.se”. Du har inte rätt att använda tjänsterna för annan verksamhet eller för annat ändamål och du får enbart använda innehållet på hemsidan för ditt eget användande av tjänsterna och du får inte använda innehållet på hemsidan i strid med tillämplig lagstiftning eller dessa användarvillkor.

Du erhåller ingen annan licens att använda ovan nämnda immateriella rättigheter utom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor.

Du förstår och accepterar att innehåll som publiceras på hemsidan kan tillhöra tredje parter, samt att vi inte har kontroll över sådant innehåll. Därför förstår och accepterar du att vi inte ska hållas ansvariga för sådant innehåll som tillhandahålls av tredje part och visas upp eller finns tillgängligt på hemsidan eller tjänsterna.

UPPLÅTELSE AV ANVÄNDARMATERIAL

Du kan ladda upp skriftliga kommentarer, data, text, bilder, övningar, diagnoser, prov och annan information (”användarmaterial”) på hemsidan. Notera att det inte är tillåtet att ladda upp eller skriva känsliga information, integritetskänslig information eller sekretessbelagt material, inte heller i fält för fritext som nextgenclassroom.se kan innehålla. Exempel på sådan information kan vara – men är inte begränsat till – betyg, omdömen eller noteringar om personers sociala eller hälsomässiga tillstånd eller utveckling eller inscannade sekretessbelagda prov.

Äganderätt till allt användarmaterial tillhör dig, eller den tredje part som har ägandeskap av sådant användarmaterial.

Vi erhåller en icke-exklusiv licens till allt användarmaterial att använda enbart för att tillse att tjänsten fungerar på det sätt som närmare specificeras under rubriken ”Att använda nextgenclassroom.se”.

Du garanterar att du har samtliga nödvändiga rättigheter för att visa upp och ladda upp användarmaterial, att använda användarmaterialet på alla övriga sätt och att bevilja oss licens till användarmaterialet enligt ovan. För det fall något användarmaterial gör intrång i tredje parts immateriella rättighet samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av användarmaterialet och hålla oss skadeslösa för samtliga skador, kostnader och utlägg vi ådragit oss som resultat av sådant intrång.

Vi kan komma att granska delar av användarmaterialet men garanterar inte att granska allt. Vi förbehåller oss rätten att avlägsna användarmaterial på grund av att det bryter mot användarvillkoren, det riskerar skadeståndsskyldighet, inte bedöms vara av tillräckligt god kvalitet, är identisk med existerande innehåll, eller av annan anledning inte anses bidra till en bättre tjänst.

Om vi blir medvetna om, eller har anledning att misstänka, att användarmaterialet gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter har vi rätt, men inte en skyldighet, att ta bort allt sådant användarmaterial från hemsidan och kan komma att stänga av tillgången till ditt användarkonto temporärt eller permanent.

ANONYMISERAD DATA

Vid användande av tjänsterna genereras information och metadata avseende hur tjänsterna används och kunskapsutveckling över tid, såsom t.ex. information om hur ofta användare loggar in, vilka slags uppgifter som skapas och hur de används. Denna information är anonym och kan varken direkt eller indirekt spåras till specifika Användare eller på annat sätt särskilt utpekade individer (”anonym, aggregerad data”).

I syfte att förstå och vidareutveckla tjänsterna äger nextgenclassroom.se rätten till anonym, aggregerad data. Det betyder att nextgenclassroom.se har rätt att analysera, tolka, licensera och överlåta anonym, aggregerad aata.

SKADESLÖSHET OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Du är ansvarig gentemot oss för all skada som åsamkas oss, eller tredje part, på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor, inklusive men ej begränsat till, missbruk av hemsidan och/eller tjänsterna. Vidare så accepterar du att hålla oss skadeslösa i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som vi åsamkats på något sätt i relation till dina brott mot dessa användarvillkor.

I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar vi inte gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men ej begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott i verksamheten eller goodwillförluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa användarvillkor eller oförmåga att använda tjänsterna eller hemsidan. Vi är inte ansvariga gentemot dig för några tredje partskrav som riktas mot dig.

ÄNDRING AV VILLKOREN OCH UPPSÄGNING AV TJÄNSTERNA

Vi har rätt att ändra dessa användarvillkor. Vi kommer att lämna dig information om kommande ändringar på hemsidan eller via epost till den e‐postadress som tillhandahållits av dig.

Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt användarkonto. Uppsägning och tillika avregistrering av konto sker genom att du mailar till: info@nextgenclassroom.se.

Vi har rätt att stänga av din tillgång till tjänsterna med omedelbar verkan om vi har anledning att tro att du bryter mot dessa användarvillkor. Vidare förbehåller vi oss rätten att, utefter eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med vårt tillhandahållande av tjänsterna utan föregående meddelande härom, eller om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

ÖVERLÅTELSE AV DETTA AVTAL

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa användarvillkor.

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi efter eget gottfinnande komma att överlåta och överföra dessa Användarvillkor, information, användarkonto med innehåll, till de nya ägarna så att de kan fortsätta att tillhandhålla tjänsterna till dig. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de krav och andra åtaganden vi redogjort för i dessa användarvillkor och i Integritetspolicyn.

Utöver detta har vi även rätt att efter eget gottfinnande överlåta våra åtaganden under dessa användarvillkor för utförande av tredje part.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Dessa användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av svenska lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa användarvillkor, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Växjö Tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

Senast uppdaterad 27 mars 2024